FOUR SEASONS HOTEL GEORGE V
PARIS, FRANCUSKA
OBNOVA